PROJEKT “Akademia kompetencji – doskonalenie kluczowych umiejętności uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinie”

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
“Akademia kompetencji – doskonalenie kluczowych umiejętności
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinie”
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników/czek oraz warunki uczestnictwa w projekcie “Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów SP1 w Szczecinie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym , gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego , na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.03.00-32-K049/18-00 zawartej z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.
§ 1
Definicje
1. Projekt – oznacza Projekt pn. “Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół”.
2. Beneficjent Projektu- Gmina Miasto Szczecin.
3. Realizator Projektu- Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinie.
4. Regulamin- regulamin uczestnictwa w Projekcie .
5. Kandydat/ka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do Projektu , do momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych w Projekcie.
6. Nauczyciel /ka – nauczyciel/ka zatrudniona w SP1.
7. Uczeń/uczennica – uczeń/uczennica SP 1
8. Uczestnik/czka projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie .
9. Komisja rekrutacyjna – zespół osób weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy Uczestników projektu , powołany w SP1 przez Dyrektora szkoły.
10. Godzina – godzina zajęć pozalekcyjnych trwająca 45 minut.
§ 2
Informacje i postanowienia ogólne

1. Projekt realizowany jest w okresie od 01 lutego 2019 r. do 31 października 2023 r.
2. Realizatorem Projektu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinie.
3. Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Miasta Szczecin , pl. Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin.
4. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów /uczennic
SP 1 w Szczecinie w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej nauk
matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej
prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.
5. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
– 1976 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów/uczennic z matematyki , biologii
chemii, fizyki i geografii prowadzonych metodą eksperymentu,
– 432 godziny laboratoriów informatycznych dla uczniów/uczennic ,
– 180 godzin doradztwa edukacyjno- zawodowego ,
– wyposażenia pracowni przedmiotowych.
6. Projekt zakłada udział 145 uczniów/uczennic.

§ 3
Zakres realizacji

1.Realizacja Projektu jest zaplanowana na 4 lata szkolne tj. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 W Projekcie uczniowie /uczennice , którzy w roku szkolnym 2019/2020 :
a). rozpoczną naukę w klasach V i VI będą uczestniczyć przez 3 lata szkolne,
b). rozpoczną naukę w klasach VII będą uczestniczyć 2 lata szkolne.
2.W ramach Projektu oferowane będzie wsparcie w następującej formie :
a).zajęcia pozalekcyjne dla uczniów/uczennic z matematyki , biologii, chemii, fizyki
i geografii oparte na metodzie eksperymentu:
– zajęcia z biologii, matematyki, geografii będą realizowane w terminie od 01.09.2019r. do
30.06.2023 r.
– zajęcia z fizyki i chemii będą realizowane w terminie od 01.09.2019 r. do 30.06.2023 r.
b).Laboratoria informatyczne będą realizowane w terminie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021r.
c).Doradztwo edukacyjno- zawodowe dla uczniów /uczennic :
– doradztwem edukacyjno- zawodowym muszą zostać objęci wszyscy uczniowie/uczennice
klas VII i VIII uczestniczących w Projekcie ,
– zajęcia z doradztwa będą realizowane w terminie od 01.09.2019 r. do 30.06.2023 r.
3.Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów odbywać się będą w SP 1.
4.Jeden uczeń/uczennica może brać udział w kilku różnych zajęciach.
5.Zajęcia dostępne dla uczniów:
a). biologia- 3 grupy ( 26dz. , 43chł.) , 4lata ;
b). chemia – 2 grupy ( 10dz. , 18chł.) , 2lata ;(2019/2020, 2020/2021)
c). fizyka – 2 grupy ( 10dz., 18 chł.) , 2 lata ; (2019/2020, 2020/2021)
d). geografia – 4 grupy ( 26 dz. , 43chł. ) , 3 lata ;
e). matematyka – 10 grup ( 47dz. , 53chł. ), 4 lata ;
f). laboratoria informatyczne – 6 grup ( 30dz. , 31 chł. ), 1 rok (2020/2021)
g). doradztwo edukacyjno-zawodowe( wszyscy uczniowie klas VII i VIII uczestniczący
w Projekcie:
– ilość uczniów 145,
– 2019/2020 – 3 grupy ;
– 2020/2021 – 7 grup;
– 2021/2022 – 8 grup.
§ 4
Warunki uczestnictwa w Projekcie:

1. Projekt skierowany jest do uczniów /uczennic SP1 z klas V-VII w roku szkolnym 2019/2020.
Są to osoby mieszkające na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego w rozumie-
niu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:
a). akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu,
b). poprawne wypełnienie i złożenie w sekretariacie SP1 wymaganych dokumentów
rekrutacyjnych:
– formularza zakresu danych osobowych uczestnika Projektu ( zał.1),
– oświadczenia uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych (zał.2),
– deklaracja uczestnictwa w Projekcie (zał.3).
3. Dokumenty , o których mowa w ust. 2 muszą zostać podpisane przez Kandydata .
Ponadto , w przypadku Kandydata niepełnoletniego , dokumenty o których mowa
w ust. 2 muszą zostać podpisane przez rodzica Kandydata lub jego prawnego
opiekuna.
4. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do
udziału w Projekcie.
5. Dniem rozpoczęcia udziału w Projekcie jest dzień pierwszych zajęć , przy złożeniu
wcześniejszego podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie.

 

§ 5
Zasady rekrutacji
1. Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w SP1 zgodnie ze wskaźnikami ilościowymi,
które zostały określone we wniosku o dofinansowanie Projektu.
2. Proces rekrutacji będzie przebiegał z respektowaniem zasady równości szans i niedyskrmi-
nacji , w tym dostępności dla osób z niepełnosprawościami oraz zasady równości szans
kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020.
3. Terminy rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń :
– rekrutacja uczniów/uczennic odbywać się będzie w terminach:
01.06.2019 r. – 21.06.2019 r. dla uczniów , którzy w roku szkolnym 2018/2019
są uczniami klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinie.
4. Formularze rekrutacyjne i Regulamin uczestnictwa dostępne są w sekretariacie szkoły oraz
na stronie internetowej SP1.
5. Formularze rekrutacyjne przyjmowane są przez sekretariat szkoły.
6. Prace Komisji Rekrutacyjnej zostaną udokumentowane protokołem i zakończą się
sporządzeniem list podstawowych i rezerwowych uczestników.
7. Po zakończeniu rekrutacji szkoła przekaże formularze rekrutacyjne do Biura Projektu.

 

§ 6
Zasady kwalifikacji do projektu

1. Wybór uczestników/czek Projektu przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.
2. Kwalifikacja prowadzona będzie spośród osób, które spełnią kryteria formalne.
3. W przypadkach zgłoszenia się większej liczby uczniów/uczennic niż miejsc w poszczegól-
nych formach wsparcia , dodatkowym kryterium będzie ocena uzyskana na koniec roku
szkolnego z przedmiotów objętych Projektem oraz wynik diagnoz końcoworocznych.
Pierwszeństwo udziału w Projekcie mają uczniowie/uczennice z niskimi wynikami.
4. Uczestnicy/czki , którzy nie zostaną , z braku miejsc, zakwalifikowani do udziału
w Projekcie , zostaną umieszczeni na liście rezerwowej .
5. Wszyscy Kandydaci/tki do Projektu , zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub
telefonicznie, nie później niż na 14 dni po zakończeniu procesu rekrutacji.
6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie któregoś z zakwalifikowanych
uczestników Projektu uczestnictwo zostanie zaproponowane pierwsze osobie na liście
rezerwowej.
7. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez Kandydatów/ki do Projektu
decydować będzie kolejność zgłoszenia.

 

§ 7
Prawa i obowiązki uczestnika /uczestniczki Projektu

1. Udział w Projekcie dla uczniów/uczennic jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik/uczestniczka ma prawo do korzystania z pomocy dydaktycznych
wykorzystywanych do zajęć , w których uczestniczy w ramach Projektu.
3. Do obowiązków uczestników/uczestniczek Projektu należy:
a). aktywne uczestnictwo w oferowanych formach wsparcia,
b). punktualne i regularne uczestnictwo w zajęciach zgodne z harmonogramem zajęć,
c). potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności,
d).udział w monitoringu Projektu, w tym wypełnianie ankiet/testów , które będą
przeprowadzane w ramach Projektu,
e). bieżące informowanie o zmianie miejsca zamieszkania bądź też jakichkolwiek
istotnych zmianach mających wpływ na spełnienie kryteriów kwalifikowalności
uczestnika/uczestniczki Projektu,
f). pisemnego usprawiedliwienia wszystkich nieobecności u osoby prowadzącej
zajęcia w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca.
4. Dopuszczalny próg nieobecności na zajęciach wynosi 30% ogólnej liczby zajęć danej
formy wsparcia. Przekroczenie tego progu skutkuje skreśleniem z listy uczestników
Projektu. W takiej sytuacji na miejsce uczestnika skreślonego może wejść uczeń
z listy rezerwowej.
5. W szczególnych przypadkach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach ( choroba,
zmiana miejsca zamieszkania , inny ważny powód), zakwalifikowany uczestnik /czki
mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie , po złożeniu pisemnego
oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach ( zał. 4 ).
6. Każde zachowanie uczestnika/uczestniczki w trakcie zajęć utrudniające lub uniemożli-
wiające prowadzenie zajęć skutkować może usunięciem z uczestnictwa w Projekcie.

 

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian do niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
3. O zaistniałych zmianach uczestnik/uczestniczka Projektu będą powiadomieni niezwłocznie
poprzez ogłoszenia na stronie internetowej szkoły.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące
zapisy aktów prawnych i dokumentów programowych dotyczących realizacji projektów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez cały czas trwania
Projektu tj. do 31 października 2020 r.

Dokumenty do pobrania: